background

Regulamin zjeżdżalni

Długość całkowita– 132,67 m
Tor ślizgowy wykonany z rur – Ø 1 m
Poziom startowy – +11,95 m
Pochylenie średnie – 10%
Typ zjeżdżalni 3 (wg PN - EN 1069-1(1))
Dolna granica wieku korzystających – 9 lat
 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego, obowiązuje na niej zarówno
  niniejszy regulamin, jak również Regulamin Ogólny Parku Wodnego w Hajnówce.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z
  regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja świetlna:
  a) kolor zielony – dozwolony zjazd,
  b) kolor czerwony - zakaz zjazdu.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać
  z wyjątkiem:
  a) dzieci do 9 roku życia,
  b) osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, chorych na
  klaustrofobię lub cierpiących na lęk wysokości,
  c) osób z dysfunkcjami układów - krążenia, oddechowego, kostnego;
  neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe
  przeciążenia,
  d) uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna przy wejściu na
  wieżę zjeżdżalni.
 6. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną
  ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania
  miejsca w kolejce itp.
 8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 9. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 10. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd
  „na sucho” jest surowo wzbroniony.
 11. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 12. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, a cały zjazd
  odbywa się w pozycji leżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół (w kierunku
  zjazdu).
 13. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
 14. Po zjeździe należy natychmiast opuścić basen hamowny.
 15. Zabrania się zjazdu rurą zjeżdżalni parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na
  brzuchu, na plecach głową do przodu na siedząco oraz wskakiwania do zjeżdżalni
  z rozbiegu.
 16. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 17. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu i
  zdrowiu własnemu i innych.
 18. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 19. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na
  spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
 20. Zabrania się wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz
  wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 21. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
  bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni oraz powodowania
  sytuacji mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  a) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji
  świetlnej, zamknięcia dostępu na wieżę łańcuchem, liną lub w inny widoczny
  sposób,
  b) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  c) popychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  d) wnoszenia do rynny zjazdowej jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z
  przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności:
  okularami, biżuterią, zegarkami, ozdobami we włosach, sprzętem pływackim
  (deskami, okularkami pływackimi, itp).
 22. Po zmierzchu wnętrze rury zjazdowej jest ciemne.
 23. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych
  uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 24. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni
  wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 25. Nadzór nad postanowieniami niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 26. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do
  podporządkowania się nakazom i poleceniom ratowników.
 27.  Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego
  regulaminu będą proszone o opuszczenie zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.
 28. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrekcji Parku Wodnego. Książka
  skarg i wniosków znajduje się w kasie obiektu.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ
Po zapaleniu się światła zielonego należy:

 • bez zbędnego pośpiechu wejść na odcinek startowy
 • schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek
 • zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami
  wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała
 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka
 • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze
 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w
  momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę
  zahamować, nie doprowadzając do zderzenia
 • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamowny
 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
  lądowiska

 

DYREKCJA PARKU WODNEGO
W HAJNÓWCE

 

 

 

Poprzednia
wersja strony