background

Regulamin WIBIT

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW WIBIT
W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE
 
1. Wodny Plac Zabaw – WIBIT AQUA TRACK jest częścią Parku Wodnego w Hajnówce.
2. Korzystanie z WIBIT AQUA TRACK jest dozwolone wyłącznie dla osób umiejących pływać i nurkować.
3. Ratownik ma prawo zweryfikować umiejętności osób chcących skorzystać z wodnego placu zabaw w przypadku, kiedy istnieje co do nich wątpliwość.
4. Z Wodnego Placu Zabaw mogą korzystać osoby od 10 roku życia..
5. Dzieci od 7 do 10 roku życia muszą być pod opieką osób pełnoletnich.
6. Należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom ratowników.
7. Za wyrządzone szkody odpowiadają użytkownicy lub ich opiekunowie. Uszkodzenia materiału (np. rozdarcie, przebicie, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem) z winy korzystającego skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy.
8. Z WIBIT AQUA TRACK może korzystać jednocześnie maksymalnie 12 osób.
9. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
10. Przed wejściem na WIBIT AQUA TRACK korzystający muszą zdjąć biżuterię (zegarki, kolczyki, naszyjniki itp.) oraz okulary i wszelkie inne ostre przedmioty.
11. O wszelkich uszkodzeniach, nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp., należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika lub pracownika obsługi.
12. Na Wodnym Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy, od początku do końca toru, przy czym początek znajduje się w płytszej części basenu.
13. Na terenie WIBIT AQUA TRACK zabrania się:
- skoków do wody,
- przepływania pod modułami,
- wstępu osobom nie umiejącym pływać,
- zjeżdżania głową w dół,
- wskakiwania na moduły z innych obiektów ( np. krawędź basenu, słupki startowe itp.),
- korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
- zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
- wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
14. Osoby korzystające z WIBIT AQUA TRACK obowiązane są do ścisłego przestrzegania odrębnych regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym w Hajnówce.
15. Osby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Parku Wodnego w Hajnówce bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
16. Regulamin obowiązuje od 21.07.2017 do chwili demontażu WIBIT AQUA TRACK.
17. Zakup biletu wstępu i korzystanie z Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.