background

Regulamin Ogólny

REGULAMIN  OGÓLNY
OBOWIĄZUJE KORZYSTAJĄCYCH Z PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

 1  Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach 10.00 - 21.45. Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, awaria lub zagrożenie). Nasi klienci będą o tym powiadomieni.
 2  Korzystający z atrakcji wodnych mogą wejść nie później niż 60 minut przed zamknięciem obiektu.
 3  Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 4  Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5  Jednocześnie na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 200 osób. W przypadku organizacji zawodów i imprez liczba ta może ulec zmianie.
 6  Wstęp na hale basenów odbywa się po uzyskaniu transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 7  Zwracając transponder w kasie w ramach całkowitego rozliczenia należy uregulować ewentualną dopłatę za przekroczenie czasu korzystania z wykupionej usługi.
 8  Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy zwrocie.
 9  Za bilety niewykorzystane z przyczyn niezależnych od Parku Wodnego oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu na skutek jego niewłaściwego zachowania, uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 10  Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu grup zorganizowanych.
 11  Grupa zorganizowana nie może przekraczać 15 osób na jednego instruktora/ opiekuna.
 12  W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba korzystających z jednego toru pływackiego nie może przekraczać 9 osób.
 13  Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
 14  Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za szkody przez nie wyrządzone. Dotyczy to szkód pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym z działaniem dzieci powierzonych ich opiece. Opiekunowie płacą za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 15  Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym w tym celu pomieszczeniu.
 16  Wszyscy korzystający z pływalni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników. Dotyczy klientów oraz opiekunów grup, wychowawców itp.
 17  W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody i zbiórkę w miejscach do tego wyznaczonych - ALARMOWE MIEJSCE  ZBIÓRKI.
 18  Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi sygnał dźwiękowy gwizdkiem. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu obiektu.
 19  Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.
 20  Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.
 21  Przed wejściem na hale basenowe należy bezwzględnie skorzystać z prysznica z użyciem środków myjących. Klapki basenowe pozostawia się w wyznaczonych do tego miejscach w natryskach.
 22  Osoby wchodzące na płytę basenów, których wygląd będzie wskazywał, że nie korzystały z prysznica będą przez ratowników kierowane pod natryski.
 23  Wszystkich uczestników obowiązują wyłącznie stroje kąpielowe i pływackie:
 23.1  dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
 23.2  dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda,
 24  Po wyjściu z toalety należy ponownie skorzystać z prysznica.
 25  Dzieci do lat 3 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.
 26  Z obiektu nie wolno korzystać osobom:
 26.1  nietrzeźwym lub odurzonym narkotykami, substancjami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami,
 26.2  chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, gruźlica, bronchit itp.),
 26.3  uczulonym na środki odkażające wodę,
 26.4  z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.),
 26.5  chorobami układów wydalania,
 26.6  chorym zakaźnie.
 27  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 28  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera korzystający może zostać obciążony opłatą w kwocie 50 złotych.
 29  Na terenie Parku Wodnego kategorycznie zabrania się:
 29.1  pozostawiania małych dzieci, nieumiejących pływać bez opieki,
 29.2  biegania po płycie basenu,
 29.3  skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone,
 29.4  używania sprzętu z elementami szklanymi, szczególnie kosmetyków w opakowaniach szklanych,
 29.5  pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych,
 29.6  posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarki, bransoletki i inna biżuteria lub dewocjonalia),
 29.7  skoków do wody bez nadzoru instruktora lub wbrew zakazom ratowników,
 29.8  utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni,
 29.9  pływania w poprzek basenu i lewą stroną toru i torem zajętym dla grupy np. trenującej,
 29.10  konsumpcji w szatniach,
 29.11  palenia tytoniu, e-papierosów,
 29.12  spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 29.13  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 29.14  załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 29.15  przyprowadzania zwierząt.
 30  Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 31  Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników lub ich opiekunów W szczególności osoby korzystające powinny mieć świadomość własnych ograniczeń i konieczności korzystania z ww urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem. Park Wodny nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z ww atrakcji z przyczyn niezależnych od Parku Wodnego.
 32  W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane będą przez ratowników na życzenie użytkownika.
 33  Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez opieki. W przypadku odnalezienia jakiejkolwiek rzeczy na terenie obiektu przez jego pracowników, będą one przechowywane przez 3 lata od chwili znalezienia, a następnie przekazane właściwemu staroście.
 34  Za szkody materialne w mieniu Parku Wodnego, użytkownika obiektu lub osób trzecich odpowiada osoba, której działanie spowodowało ich wystąpienie.
 35  Za szkody spowodowane przez nieletnich, w sytuacji zaistnienia bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem nieletnich, a ich wystąpieniem, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 36  Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
 37  Korzystający z usług Parku Wodnego są obowiązani przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. Za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, Park Wodny w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor
Parku Wodnego w Hajnówce