background

Regulamin korzystania z parku wodnego przez grupy zorganizowane - opiekun grupy

Opiekun grupy:

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Parku Wodnego będących pod nadzorem opiekuna.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego opiece grupie osób.
6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Parku Wodnego przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.
7. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Parku Wodnego przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
8. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy w Parku Wodnym i ustala zakres korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
10. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji wodnych.
11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Parku Wodnego, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach:

  • a. szatni,

  • b. przebieralni,

  • c. natrysków,

  • d. hal basenowych (sportowa i rekreacyjna).

13.Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

  • a. 30 pełnoletnich uczestników,

  • b. 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,

  • c. 10 uczestników w wieku przedszkolnym,

  • d .ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

14. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
15. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
16. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
17. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu - blisko lustra wody, z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany.
18. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
a. wprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do przebieralni,
b. zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
c. załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie transponderów dla członków grupy,
d. przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów,
e. dopilnowanie aby wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
f. podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Parku Wodnego, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
g. wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
h. dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
i. wprowadzenie grupy z przebieralni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,
j. dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
k. wprowadzenie grupy z pomieszczeń natrysków do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
l. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej w celu ustalenia zasad i skorzystania z kąpieli,
m. zarządzanie zbiórki i sprawdzanie stanu liczebnego grupy,
n. ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
o. przebywanie przy wejściu na wieżę zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
p. przebywanie na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
q. przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
r. po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
s. zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej,
t. dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
u. dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
v. zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
w. wyprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego,
x. rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
19. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.
20. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub kierownikowi pływalni i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.
21. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.
22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Parku Wodnego przepisów.
23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.
24. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu - opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.
25. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego – dyrektor lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia grupy z obiektu.

 


DYREKTOR  PARKU  WODNEGO