background

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne nr DT.271.1.2023

Oznaczenie sprawy: DT.271.1.2023 Hajnówka, 17.11.2023

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne nr DT.271.1.2023

 

Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

Zamawiający: Park Wodny w Hajnówce, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1710), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano następującą ofertę :

Nr oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena oferty brutto (zł)

1

RENPRO Sp. z o.o.

Małopolska 43

70-515 Szczecin

NIP: 854 21 66 221

291 657,38