background

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnówka

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie sprawy: DT.271.1.2022

 

 

 

 

 

Zatwierdził ……………………

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

Mirosław Chilimoniuk

 

 

 

 

 

Hajnówka, 24.10.2022r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

 

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Odbiorca:

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnówka,

tel: (85) 876 78 60

e-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl

PPE:

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnówka

 

 1. Adres strony internetowej, na której udostępniona zostanie dokumentacja oraz zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.parkwodny.hajnowka.pl/przetargi

 2. Pojęcia użyte w specyfikacji warunków zamówienia:

1) BZP - Polski publikator ogłoszeń o zamówieniach publicznych wydawany w formie elektronicznej przez Urząd Zamówień Publicznych i udostępniany na stronach portalu internetowego UZP pod adresem www.uzp.gov.pl.

2) Dystrybucja energii elektrycznej - transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu jej dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży tej energii.

3) MiniPortal - ogólnodostępne, bezpłatne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

4) Okres rozliczeniowy - okres, za który na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej, zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie.

5) Operator/OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi - Operator systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Białymstoku .

6) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.).

7) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp).

 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie w języku polskim.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. do 1 punkt poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 314 MWh,

 2. Standardy jakościowe

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.)

oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zmianami w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

 1. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 – Elektryczność

 1. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.

 2. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.

 3. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającym a OSD. (PGE Dystrybucja).

 4. Obecna umowa na dostawę energii elektrycznej zamawiającego jest terminowa i wygasa z dniem 31.12.2022r. Sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA - OBRÓT SA

 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 Pzp.

 7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

 9. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia (art. 131 ust.2 Pzp).

 10. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 Pzp.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

 

 

 

 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: − lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp)

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp)

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp)

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp)

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp),

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust.2 Pzp.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, złożenia oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp) własnego podmiotu udostępniającego zasoby w formie elektronicznej (plik podpisany podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej (plik podpisany podpisem zaufanym lub osobistym).

6. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach o których mowa w art. 118, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe).

 2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostawy energii elektrycznej do co najmniej 10 PPE (dziesięć), przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.

 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI

 

Porozumiewanie się z wykonawcami, składanie wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem formy pisemnej.

Pytania dotyczące postanowień niniejszej specyfikacji można kierować drogą e-mail oraz za pośrednictwem poczty.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

 

 • Pan Mirosław Chilimoniuk – Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

 • tel: (85) 876 78 60 wew. 4

 • mail: m.chilimoniuk@parkwodny.hajnowka.pl

 • Pan Ireneusz Siemiacki – Kierownik Działu Technicznego Parku Wodnego w Hajnówce

 • tel: (85) 876 78 60 wew. 5

 • mail: i.siemiacki@parkwodny.hajnowka.pl

 • Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 3. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym (załącznik nr 2)

 4. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 1)

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 6. Koperta winna być oznakowana nazwą firmy oraz danymi adresowymi wykonawcy.

 7. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana:

Park Wodny w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 50

Oferta - Dostawa energii elektrycznej do punktu poboru Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

nie otwierać przed 09.11.2022 r, godz. 12.15"

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w Parku Wodnym w Hajnówce, ul 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 206, nie później niż do dnia 09.11.2022 r do godziny 12.00

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.

 

 

 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Wykonawcy wypełniając formularz cenowy winni wpisać do poszczególnych pól tabeli wartości odpowiadające nazwom kolumn, tj. wartości netto, stawkę VAT, wartości VAT, a następnie wartości brutto.

 

XI. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

 1. Kryteria oceny ofert – cena

 2. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:

najniższa cena brutto spośród ofert uzyskana liczba punktów =----------------------------------------------- x 100%

cena brutto oferty badanej

 

 

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.

 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 9 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

 

 

 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Wyłoniony wykonawca przedłoży projekt umowy zamawiającemu odpowiadający swymi postanowieniami zapisom w niniejszej specyfikacji.

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

 1. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

 

 

XIV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego umowy, reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści upoważnienia.

 2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną, z takim zastrzeżeniem że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez wykonawcę przed złożeniem podpisu przez zamawiającego.

 3. Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy, przekazane zostaną nie później niż w dniu zawarcia umowy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail.

 4. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść.

 

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Park Wodny w Hajnówce

 2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@rt-net.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym – w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do Pzp.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,

2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie przysługuje Państwu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych

dalej ustawy Pzp )

(składane z Ofertą)

__________________________________

Pełna nazwa wykonawcy/ numer NIP

__________________________________

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. Park Wodny w Hajnówce Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ____________________________________________________________________ ustawy Pzp.*

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz o ile dotyczy 109 ust. 1 pkt 4)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności _____________________________________________________*

(należy wymienić wszystkie podjęte przez wykonawcę czynności)

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: __________________________________________________________________________

w następującym zakresie: ___________________________________________________________________

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

 

Jednocześnie, wskazuję że nw. podmiotowe środki dowodowe, zamawiający może uzyskać za pomocą następujących bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

__________________________________________________________________

(nazwa podmiotowego środka dowodowego oraz adres pod którym zamawiający może uzyskać dostęp)

__________________________________________________________________

(nazwa podmiotowego środka dowodowego oraz adres pod którym zamawiający może uzyskać dostęp)

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić ………………………………………………………………..

data, podpis

Uwaga:

 1. Zgodnie z treścią art. 125 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa art. 110 ust. 2.

 

 

Załącznik nr 2 do SWZ

 

FORMULARZ CENOWY

 

Firma: _______________________________________________________________________

 

REGON: ________________________ NIP _________________________

 

kod, miejscowość, województwo, powiat: ___________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

ulica, nr domu, nr lokalu:_________________________________________________________

 

internet: http:/________________________ e-mail_____________@__________________

 

numer kierunkowy:

 

Tel.: __________________ fax: ______________________

 

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

 

Cena

Wartość netto

w złotych

Podatek VAT

Wartość brutto w złotych

 

 

 

%

kwota w zł.

 

 

 

1.

Energia elektryczna czynna w taryfie C23

(cena sztywna)

314

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opłata handlowa

12 m-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

(podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

Plik do pobrania 

SWZ 2022 po zmianach

 

 

 

 

 

 

Poprzednia
wersja strony