background

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 914000 kWh w taryfie C23 ze sztywną ceną

ZATWIERDZAM znak sprawy: DT.271.1.2019

.................................

(data i podpis)

I. Dokładna, pełna nazwa Zamawiającego i adres:

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Odbiorca:

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnówka,

tel: (85) 876 78 60

fax: (85) 876 78 63

e-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl

PPE:

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnówka,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 914000 kWh w taryfie C23 ze sztywną ceną.

Kod CPV: 09300000-2 (energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa)

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców posiadających aktualną koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Aktualna koncesja, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt. 6, 7 i 9 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

b) w pkt. 8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3

VI. Porozumiewanie się z wykonawcami, składanie wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem formy pisemnej.

Pytania dotyczące postanowień niniejszej specyfikacji można kierować drogą e-mail, fax oraz za pośrednictwem poczty.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

 • Pan Mirosław Chilimoniuk – Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

 • tel: (85) 876 78 60 wew. 4

 • mail: m.chilimoniuk@parkwodny.hajnowka.pl

 • Pan Ireneusz Siemiacki – Kierownik Działu Technicznego Parku Wodnego w Hajnówce

 • tel: (85) 876 78 60 wew. 5

 • mail: i.siemiacki@parkwodny.hajnowka.pl

 • Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

VII. Termin związania ofertą.

Wykonawcy są związani ofertą do 30 dni od terminu składania ofert.

VIII. Sposób przygotowania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim została oznakowana. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana:

Park Wodny w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 50

„Oferta - Dostawa energii elektrycznej do punktu poboru Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

nie otwierać przed 12.03.2019 r, godz. 12.15"

Koperta winna być oznakowana nazwą firmy oraz danymi adresowymi wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty po terminie ich składania. Oferta zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Parku Wodnym w Hajnówce, ul 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 206, nie później niż do dnia 12.03.2019 r do godziny 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawcy wypełniając formularz cenowy winni wpisać do poszczególnych pól tabeli wartości odpowiadające nazwom kolumn, tj. wartości netto, stawkę VAT, wartości VAT, a następnie wartości brutto.

XII. Kryteria wyboru ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • ceny brutto za całość zamówienia - waga kryterium - 100%, sposób oceny: „minimalizacja”.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x waga kryterium 100%

cena brutto oferty badanej

O wyborze wykonawcy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wyłoniony wykonawca przedłoży projekt umowy zamawiającemu odpowiadający swymi postanowieniami zapisom w niniejszej specyfikacji.

XIII. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Ogólne postanowienia umowy.

Warunki umowy powinny zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale 2 (Dostarczanie paliw i energii) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.).

Umowa sprzedaży - postanowienia określające: miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;

1. Umowa obejmująca sprzedaż energii elektrycznej zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-energetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy zatwierdzonej przez prezesa URE, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonej przez prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów zapotrzebowania na energię elektryczną.

4. Standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. Za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej, Zamawiającemu, na jego wniosek, przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w umowie.

6. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, należność będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia.

7. Wykonawca wyznaczy Wykonawcę rezerwowego – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną oraz ma zawartą umowę z Dystrybutorem, który będzie sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Wykonawcę.

8. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków z niezbilansowaniami handlowymi na Rynku Bilansującym.

9. Zmiana cen jednostkowych netto zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym, może nastąpić tylko w przypadku przewidzianej takiej zmiany w umowie.

10. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego.

11. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawo Energetyczne.

XV. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XVII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVIII. Adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

www.parkwodny.hajnowka.pl

biuro@parkwodny.hajnowka.pl

XIX. Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.

XX. Warunki zmiany postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego.

XXI. Inne informacje.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN. Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego zostanie przesłana wybranemu wykonawcy, który po podpisaniu winien niezwłocznie zwrócić ją Zamawiającemu. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Integralną część Specyfikacji stanowią:

 1. formularz cenowy,

 2. druk oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 1).

 3. druk oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 24 ust.1 ustawy (załącznik nr 2).

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Każda kartka oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

________________dnia_____________

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że _____________________________________________________________

(nazwa i adres wykonawcy)

___________________________________________________________________________

spełniam wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

___________________________________

(podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

________________dnia_____________

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że _____________________________________________________________

(nazwa i adres wykonawcy)

___________________________________________________________________________

nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

___________________________________

(podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Firma: _______________________________________________________________________

REGON: ________________________ NIP _________________________

kod, miejscowość, województwo, powiat: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ulica, nr domu, nr lokalu:_________________________________________________________

internet: http:/________________________ e-mail_____________@__________________>

 

numer kierunkowy:

Tel.: __________________ fax: ______________________

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena

Wartość netto

w złotych

Podatek VAT

Wartość brutto w złotych

   

%

kwota w zł.

   

1.

Energia elektryczna czynna w taryfie C23

(cena sztywna)

914

MWh

             

2.

Opłata handlowa

12 m-cy

             

SUMA

       

__________________________________

(podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

Poprzednia
wersja strony