background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Parku Wodnego w Hajnówce


Park Wodny w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Parku Wodnego w Hajnówce


Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej. Strona internetowa jest dostosowana do urządzeń mobilnych.
Treści niedostępne
       Treść graficzna, materiały audio oraz wideo, informacje i relacje pomiędzy obiektami, język strony,
Wyłączenia
       Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo

 


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
       Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
       Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-31


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Park Wodny w Hajnówce.

E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl 

Telefon: 85 8767860

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie

zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno

nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu

nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka

E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl

Telefon: 85 8767860

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: obiekt sportowo-rekreacyjny

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu od ul. 3 Maja.

Do wejść od strony ul. 3 Maja prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

W budynku jest platforma dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obiektu.

 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku jest przebieralnia dla osób niepełnosprawnych.

Na halach basenowych są wejścia do niecek basenowych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku rozmiar drzwi pozwala na przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

 

Poprzednia
wersja strony