background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Parku Wodnego w Hajnówce


Park Wodny w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Parku Wodnego w Hajnówce


Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-29

 

 


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej. Strona internetowa jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

 

 


Treści niedostępne

      Treść graficzna, materiały audio oraz wideo, informacje i relacje pomiędzy obiektami, język strony,
brak podpisów zamieszczonych fotografii,
      Materiały obszerne w treści, których wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
co uniemożliwiało ingerencję w ich docelową treść oraz kształt,
      Opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
      Materiały pochodzące z innych systemów, bez możliwości modyfikacji ich struktury,
      Materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

 


Wyłączenia

      Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
      Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
      Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Park Wodny w Hajnówce.

E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
Telefon: 85 8767860

 

 

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce
Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
Telefon: 85 8767860
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Odnośnik do strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: obiekt sportowo-rekreacyjny, adres: Park Wodny, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka.
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu od ul. 3 Maja.
Do wejścia prowadzą schody o szerokości 5,6 m z poręczami po obu stronach oraz po środku i liczbie
stopni 9. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla wózków wyposażony w poręcz i pochwyt
umożliwiający dogodne przemieszczanie się.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku, w holu głównym jest platforma dźwigowa umożliwiająca transport wózka na piętro.
Korytarze w budynku mają szerokość minimum 1,5 m, a wszystkie drzwi 0,9 m, co umożliwia
bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obiektu, w holu głównym.
W części basenowej budynku jest wydzielona, odpowiednio zaprojektowana przebieralnia i toaleta dla
osób niepełonosprawnych ruchowo.
Niecki basenowe wyposażone są w specjalne zejścia do wody oraz specjalne wózki basenowe do
przewożenia osób niepełonosprawnych ruchowo.
Przed budynkiem, na prawo od wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń pisanych alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.