REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO
PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
Instruktor  prowadzący  zajęcia
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Parku Wodnego będących pod nadzorem opiekuna.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
4. Organizację zajęć w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
5. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
6. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Parku Wodnego przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentów do wglądu.
8. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
9. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.
10. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem Ogólnym korzystania z Parku Wodnego, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
11. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.
12. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
a. 15 uczestników,
b. ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,
c. ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.
13. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.
14. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.
15. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany.
16. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
a. każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
b. uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzajów używanego sprzętu i urządzeń,
c. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
d. zarządzanie zbiórki i sprawdzanie stanu liczebnego grupy,
e. zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
f. prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
g. ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
h. przebywanie przy niecce hamowni zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
i. przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
j. po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
k. zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej,
17. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.
18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – dyrektor Parku Wodnego lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.
      DYREKTOR  PARKU  WODNEGO

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u