REGULAMIN  OGÓLNY
OBOWIĄZUJE KORZYSTAJĄCYCH Z PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

 1  Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach 6.15 - 21.45. Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, awaria lub zagrożenie). Nasi klienci będą o tym powiadomieni.
 2  Korzystający z atrakcji wodnych mogą wejść nie później niż 60 minut przed zamknięciem obiektu.
 3  Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 4  Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5  Jednocześnie na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 200 osób. W przypadku organizacji zawodów i imprez liczba ta może ulec zmianie.
 6  Wstęp na hale basenów odbywa się po uzyskaniu transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 7  Zwracając transponder w kasie w ramach całkowitego rozliczenia należy uregulować ewentualną dopłatę za przekroczenie czasu korzystania z wykupionej usługi.
 8  Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy zwrocie.
 9  Za bilety niewykorzystane z przyczyn niezależnych od Parku Wodnego oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu na skutek jego niewłaściwego zachowania, uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 10  Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu grup zorganizowanych.
 11  Grupa zorganizowana nie może przekraczać 15 osób na jednego instruktora/ opiekuna.
 12  W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba korzystających z jednego toru pływackiego nie może przekraczać 9 osób.
 13  Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
 14  Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za szkody przez nie wyrządzone. Dotyczy to szkód pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym z działaniem dzieci powierzonych ich opiece. Opiekunowie płacą za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 15  Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym w tym celu pomieszczeniu.
 16  Wszyscy korzystający z pływalni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników. Dotyczy klientów oraz opiekunów grup, wychowawców itp.
 17  W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody i zbiórkę w miejscach do tego wyznaczonych - ALARMOWE MIEJSCE  ZBIÓRKI.
 18  Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi sygnał dźwiękowy gwizdkiem. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu obiektu.
 19  Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.
 20  Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.
 21  Przed wejściem na hale basenowe należy bezwzględnie skorzystać z prysznica z użyciem środków myjących. Klapki basenowe pozostawia się w wyznaczonych do tego miejscach w natryskach.
 22  Osoby wchodzące na płytę basenów, których wygląd będzie wskazywał, że nie korzystały z prysznica będą przez ratowników kierowane pod natryski.
 23  Wszystkich uczestników obowiązują wyłącznie stroje kąpielowe i pływackie:
 23.1  dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
 23.2  dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda,
 24  Po wyjściu z toalety należy ponownie skorzystać z prysznica.
 25  Dzieci do lat 3 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.
 26  Z obiektu nie wolno korzystać osobom:
 26.1  nietrzeźwym lub odurzonym narkotykami, substancjami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami,
 26.2  chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, gruźlica, bronchit itp.),
 26.3  uczulonym na środki odkażające wodę,
 26.4  z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.),
 26.5  chorobami układów wydalania,
 26.6  chorym zakaźnie.
 27  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 28  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera korzystający może zostać obciążony opłatą w kwocie 50 złotych.
 29  Na terenie Parku Wodnego kategorycznie zabrania się:
 29.1  pozostawiania małych dzieci, nieumiejących pływać bez opieki,
 29.2  biegania po płycie basenu,
 29.3  skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone,
 29.4  używania sprzętu z elementami szklanymi, szczególnie kosmetyków w opakowaniach szklanych,
 29.5  pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych,
 29.6  posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarki, bransoletki i inna biżuteria lub dewocjonalia),
 29.7  skoków do wody bez nadzoru instruktora lub wbrew zakazom ratowników,
 29.8  utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni,
 29.9  pływania w poprzek basenu i lewą stroną toru i torem zajętym dla grupy np. trenującej,
 29.10  konsumpcji w szatniach,
 29.11  palenia tytoniu, e-papierosów,
 29.12  spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 29.13  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 29.14  załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 29.15  przyprowadzania zwierząt.
 30  Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 31  Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników lub ich opiekunów W szczególności osoby korzystające powinny mieć świadomość własnych ograniczeń i konieczności korzystania z ww urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem. Park Wodny nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z ww atrakcji z przyczyn niezależnych od Parku Wodnego.
 32  W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane będą przez ratowników na życzenie użytkownika.
 33  Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez opieki. W przypadku odnalezienia jakiejkolwiek rzeczy na terenie obiektu przez jego pracowników, będą one przechowywane przez 3 lata od chwili znalezienia, a następnie przekazane właściwemu staroście.
 34  Za szkody materialne w mieniu Parku Wodnego, użytkownika obiektu lub osób trzecich odpowiada osoba, której działanie spowodowało ich wystąpienie.
 35  Za szkody spowodowane przez nieletnich, w sytuacji zaistnienia bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem nieletnich, a ich wystąpieniem, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 36  Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
 37  Korzystający z usług Parku Wodnego są obowiązani przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. Za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, Park Wodny w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor
Parku Wodnego w Hajnówce

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u