Zaproszenie do skladania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego.

Hajnówka 31.05.2011 r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego przy ul. 3 Maja 50 w Hajnówce.

I.Przedmiot najmu:

1.Opis nieruchomości:
Udostępnienie miejsca przeznaczonego na sklep, tj. pomieszczenia ochrony znajdującego się przy wejściu po prawej stronie o powierzchni 9,48 m2.
2.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
umeblowanie: 2 szafy ubraniowe, regał, biurko,
multimedia: internet,
umywalka.
3. Oczekiwane godziny otwarcia: 900 – 2100 (do             uzgodnienia).
4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok.
6.Cena wyjściowa czynszu dzierżawnego wynosi: 250.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto + 23% VAT, płatne z góry w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Oprócz miesięcznego czynszu, najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłat publiczno – prawnych (podatek od nieruchomości).

II.Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko oraz oferowaną cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy.
3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.
4.Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie składek (w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej).
5.Numer telefonu do kontaktu.
6.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.

III. Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1.Atrakcyjność prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego.
2.Cena ofertowa.

IV. Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta.
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

V.Termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2011 r.

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce składania ofert:

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.

VII. Informacje dodatkowe:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2011 r. o godzinie 1100 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206

lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.


  Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce  

Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u