Zaproszenie do skladania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego.

Hajnówka 31.05.2011 r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego przy ul. 3 Maja 50 w Hajnówce.

I.Przedmiot najmu:

1.Opis nieruchomości:
Udostępnienie miejsca przeznaczonego na sklep, tj. pomieszczenia ochrony znajdującego się przy wejściu po prawej stronie o powierzchni 9,48 m2.
2.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
umeblowanie: 2 szafy ubraniowe, regał, biurko,
multimedia: internet,
umywalka.
3. Oczekiwane godziny otwarcia: 900 – 2100 (do             uzgodnienia).
4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok.
6.Cena wyjściowa czynszu dzierżawnego wynosi: 250.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto + 23% VAT, płatne z góry w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Oprócz miesięcznego czynszu, najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłat publiczno – prawnych (podatek od nieruchomości).

II.Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko oraz oferowaną cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy.
3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.
4.Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie składek (w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej).
5.Numer telefonu do kontaktu.
6.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.

III. Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1.Atrakcyjność prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego.
2.Cena ofertowa.

IV. Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta.
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

V.Termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2011 r.

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce składania ofert:

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.

VII. Informacje dodatkowe:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2011 r. o godzinie 1100 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206

lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.


  Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce  

Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u